Zahnaerzteblatt.de

 

Vertreterversammlung der BZK Stuttgart 6.11.2019

Dr. Gerhard Cube (Foto: G. Billischek)
Dr. Hendrik Putze (Foto: G. Billischek)
Dr. Edith Nadj-Papp (Foto: G. Billischek)
Dr. Norbert Struß (Foto: G. Billischek)
Dr. Eberhard Montigel (Foto: G. Billischek)
Dr. Bernd Krämer (Foto: G. Billischek)
Gunter Gössel (Foto: G. Billischek)
Dr. Torsten Tomppert (Foto: G. Billischek)
Dr. Eberhard Montigel (Foto: G. Billischek)